Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 2021

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 yılı Teknik Destek Programı’nı açıkladı. 3 tematik eksende önceliklendirilen destek kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına açıktır.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini artırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere 2021 Yılı Teknik Destek Programı’nı açıklamıştır.
 Toplam bütçesi 2.000.000,00 TL olan 2021 Yılı Teknik Destek Programı’nın amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.
 Program Referans No:
 TR51/21/TD_TEK
 TR51/21/TD_KIR
 TR51/21/TD_SOS
 Programın Amacı
 2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda yerel aktörlerin, “2021-2023 Sonuç Odaklı Program” vizyonu dâhilinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve artırılmasına yönelik teknik destek sağlamak.
 Programın Öncelikleri
 Program kapsamında hazırlanacak teknik destek talepleri aşağıda yer alan program eksenlerine  yönelik olmalıdır:
  
       1.Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni (TR51/21/TD_TEK )
 Özel Amaç 1  : Ankara’nın bilişim sektöründe güncel teknolojilerin entegrasyonu ve yaygınlaştırılmasının desteklenmesi
 Özel Amaç 2  : Bilişim teknolojilerinin sağlık, savunma ve eğitim sektörlerine adapte edilerek yaygınlaştırılmasının desteklenmesi
 Özel Amaç 3  : İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe Ar-Ge ve üretim ekosisteminin geliştirilmesi ve ileri teknolojili ürün üretiminin arttırılmasının desteklenmesi.
 Özel Amaç 4  : İş ve inşaat makineleri sektöründe kritik parçalarda yerli üretimin geliştirilerek “Türk iş makinesi” marka değerinin oluşturulmasına katkı sağlanması.
 Özel Amaç 5  : Savunma ve havacılık sektöründe Ar-Ge, test ve üretim kapasitesinin iyileştirilmesine katkı sağlanması.
 Özel Amaç 6  : İleri teknolojili sektörlerde Ar-Ge ve Ür-Ge payının arttırılmasına katkı sağlanması.
 Özel Amaç 7  : İleri teknolojili sektörlerde girişimcilik, ticarileştirme ve girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesine kaktı sağlanması
 Özel Amaç 8  : Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına katkı sağlanması
 Özel Amaç 9  : Ankara’da üretilen ileri teknolojili ürün ve hizmetlerin uluslararası marka değeri kazanmaları ve küresel pazarda rekabet edebilirliklerinin artırılmasının desteklenmesi
 Özel Amaç 10 : Teknolojiye dayalı Ar-Ge odaklı uluslararası doğrudan yatırımların bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi
        2.Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Ekseni (TR51/21/TD_KIR)
 Özel Amaç 1: Ankara alt bölgelerinde yenilikçi üretim ve gelir modellerinin geliştirilerek girişimciliğin desteklenmesi ve kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi
 Özel Amaç 2: Kentte üretilen teknolojilerin kırsaldaki sosyal ve ekonomik hayata entegre edilmesi
 Özel Amaç 3: Tarım ve tarıma dayalı sanayide teknoloji temelli üretim, organizasyon ve pazarlama süreçlerine geçilmesi ve bu sektörlerde dijital dönüşümün teşvik edilmesi
 Özel Amaç 4: Geleneksel çiftçi biçimlerinden girişimci çiftçi modeline geçişin teşvik edilmesi
 Özel Amaç 5: Kentsel tarım konusunda farkındalık yaratmak ve kentsel tarım uygulamalarının Ankara’da mekansal gelişime uygun biçimlerde yaygınlaşmasını sağlamak
 Özel Amaç 6: Yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle Ankara kırsalını kırsal turizm destinasyonu haline getirerek kırsal alanlarla kent merkezi arasındaki sosyal ve ticari etkileşimin güçlendirilmesi
 Özel Amaç 7: İklim değişikliği ile uyumlu planlamalar yapılması, tarım ve gıdada atık geri dönüşümü uygulamaları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi,
 Özel Amaç 8: Tarım, gıda ve tıbbi aromatik bitki üretimi alanlarında teknoloji ve teknoloji-yoğun ürün geliştirme ve ticarileştirme amaçlarına yönelik küme, merkez ve platform gibi yapıların oluşturularak Ankara'nın ulusal bir tarım-gıda teknolojileri merkezine dönüştürülmesi
  
        3.Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Ekseni (TR51/21/TD_SOS)
 Özel Amaç 1: Sosyal yenilik ve sosyal girişimcilik konularında bilgi ve farkındalığın artırılması
 Özel Amaç 2:  Bölgede sosyal girişimciliğin ve sosyal yeniliğin Ankara’nın çevre bölgeleri de dâhil olmak üzere teşvik edilmesi için öncelikli alanların tespit edilmesi
 Özel Amaç 3: Sosyal yenilik ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının geliştirilmesi
 Özel Amaç 4: Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik desteklenmesi
 Özel Amaç 5: Bölgede sosyal yenilik uygulamalarının artırılması
 Özel Amaç 6: Sosyal sorumluluk farkındalığının arttırılarak sosyal sorumluluk faaliyetlerinin teşvik edilmesi
  
 Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?
 Eğitim verme
 Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 Geçici uzman personel görevlendirme
 Danışmanlık sağlama
 Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler 
  
 Kimler Başvuru Yapabilir?
 Kamu kurumları
 Mahalli idareler
 Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 Sivil toplum kuruluşları
 Birlikler ve kooperatifler
 Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
 İş geliştirme merkezleri
 Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
 Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler 
  
 Program Bütçesi
 2021 Yılı Teknik Destek Programı bütçesi 2.000.000,00 TL'dir.
  
 Teknik Desteğin Azami Maliyeti
 40.000,00 TL (KDV dâhil)
  
 Destek Süresi
 Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 6(altı) ay olabilir.
  
 Program Dönemi Son Başvuru Tarihi
 Taahhütname teslimi/e imza tarihi: 31.12.2021 Saat: 17.00
  
 Başvuru Dönemleri*
 DÖNEMLER 
 SON BAŞVURU TARİHİ 
 Mart - Nisan 
 30.04.2021 
 Mayıs - Haziran 
 30.06.2021 
 Temmuz - Ağustos 
 31.08.2021 
 Eylül - Ekim 
 28.10.2021 
 Kasım - Aralık 
 31.12.2021 
  
 *NOT: Proje başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için KAYS sistemi üzerinde oluşturulan ‘Taahhütname’nin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.
  
 Başvuru
 Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) üzerinden yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, KAYS sistemi üzerinde oluşturulan taahhütnamenin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Ajansa yapılacak proje başvuruları için 2021 yılında internet üzerinden en son elektronik başvuru tarihi (31.12.2021, saat 17.00)’dir.
  
 Uyarı: Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri; www.ankaraka.org.tr web sayfasından takip edebilirsiniz.
 
Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 2021
Etiketlendi: